Katherine Klein

The Mantis

watercolor, 25" x 31"
 

Katherine Klein
kklein@art.net
[Art on the Net]