Katherine Klein                                                                       Ex Voto, Double Self Portrait

Katherine Klein
kklein@art.net
[Art on the Net]